Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

brejkontrough
17:08
Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszys­tko.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viasamozatrucie samozatrucie
brejkontrough
17:07
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viasamozatrucie samozatrucie
brejkontrough
17:03
7037 cc8d 500
Winter is Coming...
Reposted frommistic mistic viaryska ryska

November 09 2014

10:59
8472 be21

pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

November 07 2014

brejkontrough
09:35
3521 5317 500

November 02 2014

brejkontrough
10:03
2013 619e
Reposted fromusual usual viaucieknijmi ucieknijmi

November 01 2014

brejkontrough
14:43

October 24 2014

12:34
10:49


Submitted by francescamellark
Reposted frominspired inspired viaryska ryska
brejkontrough
10:48
7158 f8c6
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted viaryska ryska
10:47
6912 8e2f
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaryska ryska
brejkontrough
10:47
1969 1d4b 500
Reposted fromsurpriseme surpriseme viaryska ryska
brejkontrough
10:47

xydg:

i wonder what its like to be attractive enough to have random people have crushes on you 

Reposted fromweightless weightless viaryska ryska

October 23 2014

brejkontrough
18:38
3510 c291
Reposted fromscorpix scorpix viakiks kiks
brejkontrough
18:38
3686 e770
Reposted fromstylte stylte viakiks kiks
brejkontrough
18:37
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viakiks kiks
18:37
4193 65eb
Reposted frompheebs pheebs viakiks kiks
brejkontrough
18:34
brejkontrough
18:34
brejkontrough
18:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl